Само овој викенд: Купете капут, добијте уште 1 бесплатно! Попустот се пресметува автоматски во кошничка.

Услови за користење

ОПШТИ УСЛОВИ

Информации за условите
Овој документ ги утврдува условите и одредбите за користење на веб страницата и условите за купување на производи и услуги на оваа веб-локација, вклучително и електронска трговија со стоки и услуги што е форма на тргување на далечина и обезбедување на услуги на информатичкото општество (во натамошниот текст „Правила и услови“).

За деловните услови се применуваат Законот за заштита на потрошувачите, Законот за електронска трговија, Законот за трговија, Законот за облигационите односи, како и други важечки прописи на Република Северна Македонија.

Со прифаќање на Условите и правилата, се прифаќа и начинот на враќање или замена и враќање на производите: пред нарачката на Интернет преку U&Z Shopping Station, односно купување и користење на услугите на информатичкото општество, треба внимателно да ги прочитате Условите и правилата, да се запознаете и да се согласите со нив.

Оваа интернет-страница ја уредува КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО, со седиште на ул. Пролет 9-А ½, 1000 Скопје (во натамошниот текст: „Дистрибутер“).

Доставата се врши исклучиво на територијата на Република Северна Македонија.

Услугата се состои од обезбедување услуги на информатичкото општество и управување со содржини.

КОЛОР МЕДИА ПЛУС го задржува правото да ги измени и/или измени овие Услови и правила во секое време. Сепак, КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО ќе ги промени овие Услови и правила само кога е потребно и со цел да ги усогласи со прописите на Република Северна Македонија, во случај на промени во внатрешните оперативни барања на КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО, како и во
случај на подобрување на ефикасноста на онлајн-нарачките.

Сите промени на овие Услови и правила ќе бидат објавени на веб-страницата и ќе биде објавен датумот на стапување во сила на овие промени. Сите промени на Условите и правилата ќе бидат ефективни само за новите нарачки примени откако овие промени ќе бидат објавени на оваа веб-локација.

Клиентот е должен да ги провери Условите и одредбите во соодветните поглавја/делови пред секоја нарачка, бидејќи промените може да настанат помеѓу посетите или се резултат на ажурирање.

Овие Услови и правила ги пропишуваат одредбите и условите во врска со користењето на веб- страницата од страна на клиентите.

По регистрацијата на веб-страницата, клиентите изјавуваат дека ги прочитале и разбрале Условите за користење, дека се запознаени со нив и целосно се согласуваат со Условите и правилата наведени овде и дека се согласуваат да ја користат веб-страницата во согласност со нив. Правото на користење на веб-страницата не се пренесува на други физички или правни лица. Регистрираниот корисник е лично одговорен за заштита на доверливоста на лозинките, на места каде што постојат.

КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО го задржува правото во секое време, доколку смета дека е потребно, да го отповика, измени или измени некој од Условите за користење и/или Изјавата за приватност наведени овде. Секоја измена, дополнување или укинување на Условите и правилата, т.е. условите за користење, ќе стапат на сила во моментот на нивното објавување на веб-страницата, освен ако не е поинаку наведено.

Дефиниции
Регистриран корисник – регистриран посетител на веб-локацијата кој не купува.

Купувач – купувачот на производот е посетител на веб-страницата U&Z Shopping Station и лице кое ги користи услугите на информатичкото општество и кое купува најмалку еден производ преку онлајн-продавницата и/или пополнува онлајн или електронски формулар за нарачка .
Купувач е лице кое склучува правен промет на пазарот за цели кои не се наменети за вршење на неговата професија, деловна активност или претприемничка дејност.

Продавач – U&Z Shopping Station, на кого му се испраќа онлајн/електронски формулар следејќи ги упатствата и чекорите дадени од Продавачот со цел купување на производи и услуги.

Нарачка – Формулар пополнет од Клиентот, кој вклучува онлајн/електронски формулар следејќи ги неопходните чекори за купување на производот(ите) и/или услугите што се продаваат во онлајн-продавницата, како што е наведено во Правилата и условите.

Набавка: оваа платежна трансакција се врши и се испраќа електронски на е-поштата на Купувачот. Со цел да се избегнат недоразбирања, а како што е наведено во Правилата и условите, Купувањето е можно со готовинско плаќање со дебитни или кредитни картички, готовина при достава.

Договор – билатерален договорен однос помеѓу Купувачот и U&Z Shopping Station во согласност со овие Услови и правила кои Купувачот ги прифаќа и се согласува со нив.
Договорот вклучува и договор понуден во електронска форма кој Купувачот и правните лица го склучуваат, испраќаат, примаат, раскинуваат, откажуваат, до кој пристапуваат и кои се прикажуваат електронски со помош на електронски средства за комуникација. Условите и правилата се сметаат за составен дел на Договорот.

Информации за онлајн-продавницата U&Z Shopping Station
На веб-страницата U&Z Shopping Station се стремиме да обезбедиме точност на информациите, вклучувајќи опис на нашите производи и услуги, како и ажурирање при промена на цените на производите, стоките и услугите. За жал, понекогаш може да се појават пропусти. Ќе се обидеме да ги отстраниме тешкотиите што е можно поскоро.
Доколку некои потешкотии би влијаеле на статусот на нарачката, ние секако ќе го известиме Купувачот без одлагање.

Права на интелектуална сопственост
Во согласност со нашите правила за приватност и интелектуална сопственост, односно интелектуална сопственост, сите содржини и материјали објавени на веб-страницата U&Z Shopping Station се целосно и исклучиво сопственост на КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО. Користење на содржината на оваа веб-локација без изречна согласност на КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО не е во согласност со прописите или правата со кои се уредува заштитата на интелектуалната сопственост. Името, терминот, логото, ознаката U&Z Shopping Station и соодветниот графички приказ/решение се заштитни знаци и се предмет на одредбите од прописите кои ја регулираат и заштитуваат интелектуалната сопственост.

Користење на веб-страницата
Купувачот и/или регистрираниот корисник се согласуваат да ги користат овие веб-локации исклучиво на сопствен ризик. КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО или кој било од нејзините вработени, агенти, трети лица даватели на услуги или лиценцирани компании, не гарантира дека употребата на оваа веб-локација ќе биде прекината, пресретната или без грешки; ниту пак гарантира (i) последиците што можат да произлезат од користењето на оваа веб-локација, или (i) точноста, веродостојноста или содржината на која било информација, услуга или производ обезбедени преку оваа веб-локација.

Оваа изјава за одговорност се однесува на сите директни (вистински) или индиректни штети (загубени добивки), какви било повреди предизвикани од какви било дефекти, грешка, исклучување, прекин, бришење, дефект, доцнење во работењето или преносот, компјутерски вирус, прекин во комуникацијата, кражба, уништување или неовластен пристап, промена или злоупотреба на записите на компјутерската опрема или имотот на Купувачот / Регистрираниот корисник, раскинување на договорот, недолично однесување, небрежност или кој било друг чин на КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО, или нејзините вработени, агенти и/или трета страна даватели на услуги.
Купувачот / Регистрираниот корисник децидно потврдува дека КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО не е одговорна за какво било можно навредливо, несоодветно или незаконско однесување на други корисници или трети страни и дека ризикот од штета што може да настане како резултат на горенаведеното е целосно на товар на Купувачот / Регистрираниот корисник.

Во никој случај Дистрибутерот, или кое било друго физичко или правно лице вклучено во креирањето, производството или дистрибуцијата на оваа веб-локација, или поврзаната содржина и/или софтвер, нема да биде одговорно за каква било штета што може да произлезе од употребата или неможноста за користење на овие веб-локации. Купувачот / Регистрираниот корисник децидно признава дека Условите од ова поглавје важат за целата содржина на оваа веб-локација.

Клиентот / Регистрираниот корисник е единствено одговорен за купувањето, користењето и одржувањето на неговата компјутерска опрема, вклучително, но не ограничувајќи се на целиот софтвер и хардвер што го поседува и користи, како и друга опрема потребна за пристап и користење на веб-локацијата за продажба на Интернет на U&Z Shopping Station и сите поврзани трошоци. Дистрибутерот не е одговорен за каква било штета на опремата на Клиентот / Регистрираниот корисник што може да настане како резултат на користење на оваа веб-локација.

Со цел да се избегне каков било сомнеж за одрекувањето од страна на Дистрибутерот, на Купувачот/Регистрираниот корисник нема да му се ускратат правата загарантирани со прописите, како и правата кои произлегуваат од договорниот однос со КОЛОР МЕДИА ПЛУС
ДОО.

Обработка на лични податоци
Со регистрација на веб-страницата U&Z Shopping Station давам согласност Дистрибутерот, поврзаните страни и неговите деловни партнери, односно произведувачите, да ги собираат, обработуваат и проследуваат и разменуваат следните податоци: моите лични податоци наведени во формуларот за регистрација, како и податоците за моите нарачки. Свесен сум за правото да ја повлечам оваа изјава за согласност во секое време. U&Z Shopping Station користи „колачиња“ за време на процесот на купување за да може онлајн-продавницата да го препознае и запомни корисникот и на тој начин да го овозможи купувањето.

Сите страници на онлајн-продавницата U&Z Shopping Station на кои се разменуваат доверливи податоци (лозинка, онлајн-плаќање итн.) се заштитени со SSL безбедносниот протокол (128- битна заштита на податоци). Безбедносното шифрирање на SSL е стандардна технологија за заштита на податоци која овозможува сигурна размена на податоци помеѓу прелистувачот на корисникот и веб-продавницата U&Z Shopping Station.

Безбедност и заштита на личните податоци
Дистрибутерот прави максимални напори да ги заштити сите лични податоци што се користат при купување на производи и услуги (на пр. заштита на личните податоци при испраќање на промотивни материјали, при правење нарачка, како и при плаќање со картичка).

Дистрибутерот ќе му обезбеди на корисникот приватност и заштита на личните податоци, лозинки и сите други податоци на својата веб-страница U&Z Shopping Station во согласност со Условите за заштита на личните податоци достапни овде.

При регистрација во онлајн-продавницата U&Z Shopping Station, корисникот треба да креира лозинка која мора да ја чува за себе и не смее да ја споделува со други.
Корисникот е одговорен за сите дејства и нарачки извршени под неговото корисничко име. Корисничкото име и лозинката се шифрирани во базата на податоци на U&Z Shopping Station. Врската помеѓу страницата и интернет-пребарувачот на корисникот е обезбедена со SSL-сертификат, додека безбедноста на плаќањето ја обезбедува финансиската институција во согласност со нејзините протоколи и сертификати.

Дистрибутерот не сака да добива информации преку оваа веб-локација кои не се тесно поврзани со онлајн-купувањето. Секоја информација или материјал испратен до Дистрибутерот ќе се третира како недоверливи податоци. Со испраќање на некои информации или материјали до Дистрибутерот, Клиентот му дава на Дистрибутерот неограничена и неотповиклива согласност за користење, копирање, прикажување, извршување, менување, пренос и дистрибуција на такви материјали или информации, а исто така се согласува дека Дистрибутерот е слободен да користи какви било идеи. концепти, знаења или техники за која било намена. Сепак,  Дистрибутерот нема да го открие името на Купувачот/Регистрираниот корисник или на друг начин да го открие фактот дека тој испратил материјали или други информации до него, освен ако: (а) добие дозвола од Купувачот / Регистрираниот корисник да ги користи неговите име; или (б) однапред да го извести Купувачот / Регистрираниот корисник дека материјалите или другите информации доставени до одреден дел од оваа страница ќе бидат објавени или на друг начин користени во врска со името на Купувачот; или (в) со закон се бара да го стори тоа. Секој тип на комуникација помеѓу Купувачот / Регистрираниот корисник не се смета за доверлив. Доколку одредени веб-локации дозволуваат објавување на комуникациите до кои Дистрибутерот ќе пристапи како доверливи, овој факт ќе биде наведен на тие веб-страници.

Со објавување коментари, пораки или други информации на веб-локацијата,
Купувачот/Регистрираниот корисник му дава право на Дистрибутерот да ги користи таквите коментари, пораки или информации за целите на промоција, рекламирање, истражување на пазарот или која било друга дозволена цел.

Материјалите доставени или достапни преку U&Z Shopping Station нема да се сметаат за доверливи или доверливи, ниту пак имаат карактер на деловна тајна. Со доставување на материјалот преку веб-страницата, Дистрибутерот е овластен да го користи на неодредено време за која било цел, вклучително и репродукција, пренос, објавување, емитување или користење на кој било друг начин, без обврска за каков било надомест.

Информации за производот
Бојата на производот на фотографијата на U&Z Shopping Station може да се разликува од бојата во реалноста. Ако производот е достапен и во бои различни од бојата на прикажаниот примерок, информациите за другите достапни бои се обезбедени со самиот производ. Фотографиите, прегледите и сликите се само за информативни цели.

Димензиите и обликот на производот во реалноста може да се разликуваат од оние наведени на U&Z Shopping Station.

Содржината на ценовната етикета, односно декларацијата содржи и основни информации за производот, додека за подетални информации Купувачот секогаш може да се обрати до U&Z Shopping Station.

Производите ќе бидат испорачани во нарачаната количина доколку се достапни, но постои можност Дистрибутерот да не може да ја достави нарачката делумно или целосно.

За клиентите на U&Z Shopping Station, валидна цена секогаш ќе биде онаа што е објавена на веб-страницата при купувањето.

Дистрибутерот ќе се обиде да обезбеди најсовремени информации на веб-страницата, особено цените на понудените производи и услуги.

Дистрибутерот не е одговорен за какви било грешки во описот на производите, сликите и грешките што произлегуваат од ажурирањата на страницата и промените во цените.Доколку се работи за грешка што значително влијае на одлуката на Купувачот за нарачката, Купувачот го задржува правото да ја откаже или промени нарачката, а откажувањето или промената мора да се направи веднаш по прегледувањето на нарачката и без одлагање.

Достапност на производи и услуги на онлајн-продавницата
Дистрибутерот н го задржува правото да повлече кој било производ од продажба во секое време. Во такви случаи, Дистрибутерот му го враќа на Купувачот неиспорачаниот, но платен производ, односно платените услуги, целосниот износ на пари за оние производи кои веќе не се во понуда или за оние услуги кои се платени, но не се обезбедени, без оглед на причина за повлекување од продажба, односно недавање услуги. Дистрибутерот, исто така, го задржува правото да го промени и навремено да го прекине обезбедувањето на услугата на онлајн- продавницата.